KIM JESTEŚMY?

Cześć! Miło Cię poznać! Nie bój się do nas odezwać – nie gryziemy.

eBorn to stosunkowo młoda marka powstała z potrzeby obsługi drugiej prowadzonej przez nas firmy z innej branży.

Obserwując w naszej codziennej pracy, jak niekiedy niska jest jakość usług świadczonych przez rynek w branży IT i kreatywnej, postanowiliśmy stworzyć firmę, która za główny cel stawiać będzie sobie szybką i bezproblemową obsługę klientów z branży B2B i B2C.

Dzięki temu, w krótkim czasie udało nam się zdobyć grono stałych, zadowolonych kontrahentów. Chętnie pomożemy i Tobie!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Szybka wycena Twojego projektu?

Jak mówi powiedzenie – „czas to pieniądz”. W związku z tym, przygotowaliśmy dla Ciebie wygodny, przejrzysty formularz, którego wypełnienie zajmie Ci nie więcej niż kilka minut.

Nie masz czasu? To nic – nie musisz uzupełniać wszystkich pól. Pamiętaj jedynie, że im więcej informacji nam podasz, tym precyzyjniej będziemy w stanie wycenić Twój produkt.

Jak pokazało nasze dotychczasowe doświadczenie, korzystając z naszego formularza, oszczędzimy wspólnie co najmniej 6 godzin na samym początku naszej współpracy. Wiesz już, na co je przeznaczysz? My mamy zamiar iść pobiegać do parku. W końcu nie samą pracą człowiek żyje.

TYLE MINUT MOŻEMY WSPÓLNIE ZAOSZCZĘDZIĆ NA SAMYM POCZĄTKU WSPÓŁPRACY

CO ROBIMY?

Strony internetowe

Two­rzymy w pełni intu­icyjne, uży­teczne, este­tyczne i pro­ste w obsłu­dze strony oraz sklepy inter­ne­towe. Nie wie­rzysz? Zaj­rzyj do naszego port­fo­lio i zobacz, na co nas stać!

Projekty graficzne

Potrze­bu­jesz pro­jektu gra­ficz­nego? Nasi spe­cja­li­ści z chę­cią zapro­jek­tują Twoją stronę www, mate­riały dru­ko­wane lub gadżety. A może zależy Ci na spój­nym wize­runku marki lub pla­nu­jesz jej rebran­ding? To zada­nie rów­nież zostaw nam!

Specjaliści WordPress

Potrze­bu­jesz strony inter­ne­to­wej opar­tej o WordPress (CMS)? Dobrze się składa – budu­jemy takie strony od pod­staw, a w razie koniecz­no­ści opty­ma­li­zu­jemy ist­nie­jące już witryny tak, byś mógł samo­dziel­nie mody­fi­ko­wać znaj­du­jące się tam tre­ści.

Automatyzacja

W każ­dym bizne­sie, nie­za­leż­nie od branży, są pewne powta­rzalne, cza­so­ch­łonne, lecz nie­zbędne do pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia czyn­no­ści. Pomo­żemy Ci je zauto­ma­ty­zo­wać, dzięki czemu zaosz­czę­dzisz nie tylko swój czas, ale i pie­nią­dze, które będziesz mógł prze­zna­czyć na roz­wój swo­jej dzia­łal­no­ści. Wcho­dzisz w to?

Media społecznościowe

Face­book, Insta­gram, Snap­chat, Twit­ter – Social Media nie mają przed nami żad­nych tajem­nic! Co wię­cej – spra­wimy, że Twoi fani staną się również Twoimi klien­tami. Brzmi zachę­ca­jąco, prawda?

Wideo

Chcesz stwo­rzyć wideo, które pomoże w roz­woju Two­jego biznesu? Dobrze się składa! Pomo­żemy Ci wypro­du­ko­wać w pełni pro­fe­sjo­nalny mate­riał na wszyst­kich jego eta­pach.

Fotografia

Pla­nu­jesz stwo­rze­nie strony www lub jej grun­towną meta­mor­fozę? A może szy­ku-jesz du-żą kam­pa­nię w mediach spo­łecz­no­ścio­wych? Żadne z tego typu mate­ria­łów nie obędą się bez pro­fe­sjo­nal­nych zdjęć, które z chę­cią dla Cie­bie wyko­namy przy uży­ciu naj­lep­szego sprzętu i z uwzględ­nie­niem świa­to­wych stan­dar­dów.

Wizyta kontrolna

Pro­wa­dząc wła­sne przed­się­bior­stwo, w natłoku codzien­nych obo­wiąz­ków nie­trudno o błędy i nie­do­pa­trze­nia. Od czego jed­nak masz nas? Chęt­nie odwie­dzimy Twoją firmę. Świe­żym okiem spraw­dzimy, jak funk­cjo­nuje i pod­po­wiemy, co warto zmie­nić, by praca w niej stała się czy­stą przy­jem­no­ścią, a zyski rosły.

JAK ROBIMY?

Każde z realizowanych przez nas zleceń to zaplanowany krok po kroku proces, w którym nic nie dzieje się bez przyczyny.

01.

KONCEPCJA

By móc rozpocząć pracę nad Twoim projektem, musimy zadać Ci kilka pytań, które pomogą nam w określeniu Twoich potrzeb, celów, dostępnego budżetu i terminu realizacji zlecenia. To właśnie na tym etapie powstaje konkretna wizja i harmonogram Twojego produktu.

02.

BUDOWA

Udało się stworzyć plan. Pora na przygotowanie niezbędnych materiałów, wybór stosownych narzędzi i ruszenie do akcji! Dołożymy wszelkich starań, żebyś był zadowolony z efektu końcowego.


03.

PREMIERA

3, 2, 1… produkt gotowy! Najwyższa pora na pokazanie go światu! Bez obaw – zawsze dotrzymujemy ustalonych terminów i pilnujemy, byś nie popełnił falstartu.

04.

WSPARCIE

Zakończone zlecenie nie wiąże się z końcem współpracy – wierzymy bowiem, że długotrwałe relacje są kluczem do sukcesu dla obu stron. Służymy wsparciem i jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania.

OSTATNIA REALIZACJA

Jesteś ciekawy, czym zajmowaliśmy się w ostatnim czasie? Proszę bardzo!
Stworzyliśmy stronę typu one-page (czyli taką, która pozbawiona jest podstron), dla szkoły językowej Language Laboratories Szkoła Geniuszy®. Została ona oparta o CMS WordPress, dzięki czemu jej właściciel może zarządzać wszystkimi znajdującymi się na niej treściami przez w pełni intuicyjny panel administracyjny.

Klientowi zależało na estetycznym, możliwie maksymalnie jak najprostszym projekcie. Zobacz, czy udało nam się osiągnąć cel (naszym zdaniem – w 100%).
Sprawdzam projekt w akcji!

DLACZEGO BĘDZIESZ ZADOWOLONY?

Zobacz czego możesz się po nas spodziewać.

Jesteśmy punktualni

Zro­bimy wszystko, co w naszej mocy, by już na samym początku współ­pracy jak naj­pre­cy­zyj­niej osza­co­wać czas nie­zbędny na wyko­na­nie pro­jektu, a następ­nie go dotrzy­mać. Zakład?

Dokonujemy rzetelnych wycen

Nigdy nie rzu­camy kwo­tami z rękawa. Zamiast tego, ści­śle bazu­jemy na poda­nych przez Cie­bie w for­mu­la­rzu infor­ma­cjach i two­rzymy ści­śle sper­so­na­li­zo­waną, uczciwą wycenę.

Z nami jesteś w dobrych rękach

Dzięki temu, że praca jest naszą pasją, sta­wiamy na roz­wój, by z dnia na dzień być coraz lep­szymi eks­per­tami w swo­jej dzie­dzi­nie i słu­żyć Ci pomocną radą.

Stawiamy na obsługę klienta na najwyższym poziomie

Naszym zda­niem, klu­czem do suk­cesu jest trak­to­wa­nie Klienta w taki sam spo­sób, w jaki chcie­li­by­śmy być obsłu­żeni – ser­decz­nie, rze­tel­nie, z uśmie­chem.

U nas nie będziesz kolejną liczbą w tabelce

Wiemy, że zależy Ci na cza­sie. Bez obaw – gdy gonią nas ter­miny, nie jest dla nas pro­ble­mem, by zostać w pracy dłu­żej. Kochamy to, co robimy, a Twoje zado­wo­le­nie to nasz prio­ry­tet.

Każdy projekt dopinamy na ostatni guzik

Naszym głów­nym celem jest zado­wo­le­nie Klien­tów z wyko­na­nej przez nas pracy. Co za tym idzie – dajemy z sie­bie wszystko, by efekt finalny prze­szedł Twoje naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia i byś mógł śmiało pole­cać nasze usługi swoim zna­jo­mym i zaprzy­jaź­nio­nym fir­mom.

CO MÓWIĄ NASI KLIENCI?

Zanim rozpoczęliśmy pracę w branży kreatywnej prowadziliśmy już inny biznes. Szewc nie zawsze bez butów chodzi, więc zostaliśmy swoim pierwszym i jak dotąd najwierniejszym klientem. Tak to się wszystko zaczęło. Czy nie jest trochę głupio polecając swoje własne usługi? Skądże znowu!
Kategoria "strony internetowe świata"? Na siebie!

właściciele eBorn, gitwakacje.pl oraz jestemgit.pl

Terminowość, fachowość i rzetelność są głownymi atutami wynikającymi ze współpracy z marką eBorn. Współpraca z nimi daje nam pewność, że powierzone im zlecenia będą wykonane z najwyższym poziomem profesjonalizmu i zaangażowania.

Karol Jakimowicz, usunwgniota.pl

eBorn od początku naszej współpracy wykazuje się wysokimi standardami prowadzenia projektu, a także służy pomocą oraz profesjonalną wiedzą w szukaniu nowych rozwiązań informatycznych usprawniających pracę naszej firmy. Z pełnym przekonaniem polecamy usługi marki eBorn w zakresie tworzenia i administrowania stron internetowych.

Maciej Nowiński, nakolanie.com

Ekipa z eBorn wykonała dla nas stronę szkoły językowej, znakomicie wywiązując się z powiedzonego zlecenia. Strona została wykonana bardzo sprawnie oraz przed wyznaczonym terminem. Tworząc stronę uwzględnili wszystkie nasze wskazówki i oczekiwania. To wszystko stanowi doskonałą wizytówkę. Rekomendujemy eBorn wszystkim potencjalnym klientom!

Language Laboratories Szkoła Geniuszy®, lanlab.pl

eBorn zlecone mu prace wykonał w terminie zgodnym z zawartą umową oraz zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w dokumentacji projektu. Krótki termin realizacji został dotrzymany w 100%, a poziom wykonanych prac przekroczył nasze początkowe oczekiwania. Szczerze polecamy współpracę z tą firmą!

Zakład Złotniczy A.S., jubilergda.pl

MOŻEMY CI JAKOŚ POMÓC?

eBorn to zaufana agencja interaktywna. Chcesz się z nami skontaktować? Wypełnij formularz! Nie przepadasz za tą formą kontaktu? Wyślij maila na adres: kontakt@eborn.pl. A może wolisz porozmawiać w cztery oczy? Zadzwoń do nas na Skype lub odwiedź nas w Trójmieście. Zapraszamy na pyszną kawę!

Spodobała Ci się nasza oferta?

Zleć nam stworzenie wyceny!